KONTAKTI

Biedrība “LATVIJAS PROFESIONĀLO AKTIERU APVIENĪBA”
Reģ.nr.: 40008081885
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV – 1050
E-pasts: info@aktieris.lv

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

LaPAA ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadales
vispārīgie noteikumi

 • Ieņēmumus no tiesību pārvaldības izmaksā izpildītājiem ne vēlāk kā 8 mēnešus pēc iepriekšējā gada beigām.
 • Izmaksu aprēķinam par pamatu ir raidītās audio un audiovizuālās fiksācijas.
 • Saņemtā nesēju atlīdzība tiek sadalīta par visu Latvijas raidorganizāciju Latvijas aktieru raidītajiem mākslinieciskajiem izpildījumiem iepriekšējā gadā.
 • Mākslinieciskais izpildījums šo noteikumu izpratnē neattiecas uz aktieru muzikālo izpildījumu, ko atbilstoši noslēgtam līgumam administrē MTO “Laipa”.
 • Lēmumu par izmaksām izpildītājiem pieņem LaPAA padome.
 • LaPAA saskaņā ar saviem statūtiem un likumu ir tiesīga no tiesību pārvaldības ieņēmumiem veikt atskaitījumus:
  – Tiesību pārvaldījuma izdevumiem;
  – Atskaitījumiem izglītības un kultūras pakalpojumiem.
 • Atskaitījumu apmēru tiesību pārvaldījuma izdevumiem faktisko apmēru nosaka LaPAA padome.
 • Tiesību pārvaldības nepieciešamais apmērs ietver darba algas, darba devēja VSAOI, piemaksas, likumā paredzētās izmaksas un citas pārvaldījumam nepieciešamās izmaksas.
 • Kultūras un izglītības pakalpojumiem ar LaPAA padomes lēmumu drīkst atvēlēt tikai tos ieņēmumus, ko nav mērķtiecīgi sadalīt (ieņēmumi par publisko patapinājumu), un daļu no neizmaksātajām atlīdzībām izpildītājiem.

Vispārīgie noteikumi par LaPAA atskaitījumiem sociālo, kultūras un izglītības pakalpojumiem un neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību pārvaldības izmantošanu

 • Nepieteikušos vai neatrasto tiesību īpašnieku līdzekļi, kas nav izmaksāti, pēc 3 gadiem tiek pievienoti
  kopējai sadalei, atskaitot tos līdzekļus, ko LaPAA padome uzskata par pamatotu izmaksai balvām vai projektiem LaPAA biedriem.
 • LaPAA padome, izvērtējot 3 gadu laikā neizmaksāto līdzekļu apjomu tiesību īpašniekiem, var novirzīt daļu no neizmaksātajiem līdzekļiem balvām LaPAA biedriem par izciliem sasniegumiem profesionālajā darbībā.
 • LaPAA statūti neparedz atskaitījumus no tiesību pārvaldības ieņēmumiem sociālo pakalpojumu sniegšanai.
 • Kultūras un izglītības pakalpojumu sniegšanai ar LaPAA padomes lēmumu izmanto līdzekļus, ko nav mērķtiecīgi sadalīt tiesību īpašniekiem (ieņēmumi par publisko patapinājumu).

Noteikumi blakustiesību subjektu tiesībām izsniegt licences (atļaujas) savu darbu nekomerciālai izmantošanai

Atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 6. un 12. pantam blakustiesību subjekti ir tiesīgi izsniegt
licences (atļaujas) savu darbu nekomerciālai izmantošanai, ievērojot kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pieņemtos nosacījumus.

 

 • Licences blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai nav attiecināmas uz tiem izmantojumiem, kas tie īstenoti saskaņā ar Autortiesību likumā noteiktajiem blakustiesību ierobežojumiem.
 • Lai izsniegtu licenci blakustiesību objekta nekomerciālai izmantošanai, izpildītājs 10 dienu laikā iesniedz LaPAA parakstītu LaPAA izstrādātu paziņojuma veidlapu un saskaņojumus ar visiem pārējiem darba autoriem un izpildītājiem.
 • Licences blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai izpildītāji var izsniegt tikai gadījumā, ja ir ņemti vērā šī nolikuma 8. pantā minētie nosacījumi.
 • Blakustiesību objektu komerciālu nolūku izmantošanas kritēriji:
  – blakustiesību objekta izmantošana, kas dod pamatu atlīdzības saņemšanai, neatkarīgi no tā, kas ir atlīdzības saņēmējs;
  – blakustiesību objekta izmantošana preču vai pakalpojumu reklāmai;
  – blakustiesību objekta izmantošana jebkuros pasākumos, kas sniedz ienākumus pasākuma rīkotājiem;
 • LaPAA padome ir tiesīga pieņemt lēmumus par specifiskiem gadījumiem attiecībā uz blakustiesību objektu nekomerciālas izmantošanas nosacījumiem.

Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība