KONTAKTI

Biedrība “LATVIJAS PROFESIONĀLO AKTIERU APVIENĪBA”
Reģ.nr.: 40008081885
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV – 1050
E-pasts: info@aktieris.lv

 

STATŪTI

Biedrības "Latvijas profesionālo aktieru apvienība"

APSTIPRINĀTI JAUNAJĀ REDAKCIJĀ
Biedrības “Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”
biedru sapulcē (protokols nr.1)
2018. gada 5. februārī

LEJUPIELĀDĒ LAPAA STATŪTUS .PDF

Aplūko vai lejupielādē šeit →

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Biedrības pilns nosaukums ir: “Latvijas profesionālo aktieru apvienība” (turpmāk tekstā – Apvienība), saīsināti – “LaPAA”.
Apvienības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: “Union of Professional Actors of Latvia”.
1.2. Apvienība ir dibināta pēc Latvijas Teātra darbinieku savienības iniciatīvas un savā darbībā ir patstāvīga.
1.3. Apvienība ir profesionāla radoša organizācija, kas apvieno Latvijas profesionālos aktierus.
1.4. Apvienība ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas pārvalda blakustiesību subjektu (aktieru – izpildītāju) mantiskās tiesības.
1.5. Apvienības darbības laiks nav ierobežots.

2. APVIENĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI, METODES

2.1. Apvienības mērķis ir:
2.1.1. apvienot savā profesijā strādājošos Latvijas profesionālos aktierus (turpmāk tekstā – “aktieri”) savu tiesību aizsardzībai;
2.1.2. kā kolektīvā pārvaldījuma organizācijai veikt blakustiesību subjektu – izpildītāju (aktieru, brīvmākslinieku) – mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;
2.1.3. radīt, saglabāt un popularizēt Apvienības biedru darba rezultātus un veicināt Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību;

2.2. Apvienība veic sekojošus uzdevumus:
2.2.1. pārstāv un pārvalda Apvienības biedru kā blakustiesību subjektu mantiskās tiesības Latvijā un ārvalstīs;
2.2.2. cīnās par aktieru tiesību aizsardzību un atalgojuma palielināšanu;
2.2.3. seko aktieru darba tirgus stāvoklim un izstrādā priekšlikumus tā uzlabošanai;
2.2.4. iespēju robežās atbalsta aktieru profesionālo darbību, radošo izaugsmi un tālāk izglītību;
2.2.5. no Apvienības līdzekļiem piešķir balvas, stipendijas un prēmijas, veic atskaitījumus izglītības vai kultūras pakalpojumiem;
2.2.6. dibina Apvienības mērķa fondus;
2.2.7. pārstāv Latvijas profesionālos aktierus starptautiskajās profesionālajās institūcijās.

2.3. Lai veiktu augstākminētos uzdevumus, Apvienība:
2.3.1. vāc, apkopo, izplata informāciju un konsultē savus biedrus par darba tiesībām, darba aizsardzību, blakustiesībām, t.sk. aktieru – izpildītāju tiesībām, to ievērošanu un aizsardzību;
2.3.2. slēdz kolektīvā pārvaldījuma līgumus ar aktieriem – izpildītājiem, par viņu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;
2.3.3. izstrādā nosacījumus, saskaņā ar kuriem pārstāvēto blakustiesību subjekti var izsniegt licences savu blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai;
2.3.4. slēdz licences līgumus, izsniedzot atļauju Apvienības pārstāvēto blakustiesību subjektu izpildījumu izmantošanai;
2.3.5. ir tiesīga slēgt līgumus un piedalās to slēgšanā ar darba devējiem par aktieru darba tiesībām, to aizsardzību, atalgojumu un citiem nosacījumiem;
2.3.6. veic visa veida publisku darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem;
2.3.7. brīvi izplata informāciju par savu darbību, pasūta un izdod pētījumus un izdevumus, saistītus ar teātra mākslu;
2.3.8. papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kuras rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti Apvienības mērķu sasniegšanai;
2.3.9. kopēju mērķu sasniegšanai veic vienotu darbību ar Latvijas Teātra darbinieku savienību un sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām, tajā skaitā radošajām organizācijām un profesionālām arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs;
2.3.10. formulē un iesniedz valsts un pašvaldību institūcijās aktieru intereses skarošas prasības un ierosinājumus;
2.3.11. veic citas finansiālas un juridiskas darbības, kuras nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

3. APVIENĪBAS BIEDRI

3.1. Par Apvienības biedru var kļūt jebkurš Latvijas profesionālais aktieris, kas atbilst vienam no minētajiem kritērijiem:
3.1.1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība aktiera profesijā;
3.1.2. vismaz 3 gadu darba stāžs aktiera profesijā LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajos valsts vai pašvaldības teātros;
3.1.3. aktieri – brīvmākslinieki, kuru kandidatūras izvērtē Padome.

3.2. Jaunus biedrus uzņem Apvienības Padome, pamatojoties uz rakstveida pieteikumu.

3.3. Apvienības biedriem ir tiesības:
3.3.1. vēlēt un tikt ievēlētiem Apvienības Padomes sastāvā;
3.3.2. saņemt informāciju par Apvienības darbību, iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus izskatīšanai Biedru sapulcei vai Padomei;
3.3.3. piedalīties Apvienības darbībā, tajā skaitā – izveidotajās komisijās un darba grupās;
3.3.4. izmantot Apvienības rīcībā esošos informatīvos, konsultatīvos un tehniskos palīglīdzekļus, kā arī citus pakalpojumus;
3.3.5. izstāties no Apvienības, rakstiski par to informējot Padomi.

3.4. Apvienības biedriem ir pienākums:
3.4.1. ievērot Apvienības Statūtus;
3.4.2. veicināt Apvienības mērķu popularizēšanu;
3.4.3. piedalīties Apvienības Biedru sapulces un Padomes lēmumu īstenošanā;
3.4.3.1. atturēties no darbības vai bezdarbības, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Apvienības interesēm vai prestižam.

3.5. Apvienības Padome var izslēgt no Apvienības biedrus, kas neievēro statūtus, nepilda tajos noteiktos pienākumus vai diskreditē Apvienības darbību. Lēmums par izslēgšanu un motivācija rakstiski jāpaziņo izslēgtajam biedram 5 dienu laikā.

4. APVIENĪBAS BIEDRU SAPULCE

4.1. Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce, kas sanāk ne retāk kā reizi kalendārā gada laikā. Biedru sapulci sasauc Valde, par tās vietu, laiku un darba kārtību izziņojot trīs nedēļas iepriekš.
4.2. Ārkārtas Biedru sapulci sasauc Valde pēc vismaz vienas desmitās daļas biedru rakstiska pieprasījuma, norādot sapulces sasaukšanas iemeslu. Ja Valde nesasauc minēto biedru sapulci, biedri var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.
4.3. Biedru sapulce ir tiesīga izlemt jebkuru ar Apvienības darbību saistītu jautājumu. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
4.3.1. noteikt Apvienības darbības pamatvirzienus un novērtēt to realizāciju;
4.3.2. apstiprināt un izdarīt grozījumus Apvienības Statūtos;
4.3.3. apstiprināt un atsaukt Padomes locekļus, noteikt viņu atalgojumu, izvērtēt darbības rezultātus;
4.3.4. apstiprināt ikgadējo atklātības ziņojumu;
4.3.5. apstiprināt ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadales vispārīgos noteikumus;
4.3.6. apstiprināt neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību pārvaldības izmantošanas vispārīgos noteikumus;
4.3.7. apstiprināt ieņēmumu no tiesību pārvaldības ieguldījumu vispārīgos noteikumus;
4.3.8. apstiprināt vispārīgos notikumus par atskaitījumiem no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības, tai skaitā pārvaldījuma izdevumiem un atskaitījumiem sociālo, kultūras un izglītības pakalpojumu sniegšanai;
4.3.9. lemt par Apvienības reorganizāciju vai likvidāciju.
4.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Apvienības biedriem. Pārceļot Biedru sapulces darbu kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotas sasaukšanas gadījumā tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo skaita, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
4.5. Apvienības biedri ir tiesīgi piedalīties biedru sapulcē ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību (ja tas nerada interešu konfliktu). Pārstāvim izsniegtā pilnvara ir spēkā uz attiecīgo biedru sapulci.
4.6. Biedri ir tiesīgi piedalīties kopsapulcē un īstenot savas tiesības, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā:
1) biedrs ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms kopsapulces norises informē Biedrību par savu vēlmi īstenot attiecīgās tiesības;
2) Biedrība nodrošina biedriem iespēju sekot kopsapulces norisei tiešsaistē;
3) Biedrība nodrošina biedriem un to pārstāvjiem iespēju izteikties kopsapulcē ar elektroniskās saziņas līdzekļiem, kā arī iespēju piedalīties kopsapulces lēmumu pieņemšanā, balsojot ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību;
4) ne vēlāk kā trīs dienas pirms kopsapulces Biedrība paziņo biedram, kādā veidā attiecīgās tiesības īstenojamas;
5) biedru, kurš piedalās kopsapulcē ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, nevar ievēlēt par kopsapulces vadītāju, protokolistu, protokola pareizības apliecinātāju, balsu skaitītāju, kā arī redakcijas komisijā.
4.7. Biedru sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmums, kas skar Apvienības likvidāciju vai reorganizāciju, jāpieņem ar ¾ (trīs ceturtdaļu) klātesošo biedru balsu vairākumu.

5. APVIENĪBAS PADOME

5.1. Padome ir Apvienības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses Biedru sapulču starplaikā un uzrauga Valdes darbību.
5.2. Padome sastāv no 11 Padomes locekļiem, kas tiek izvirzīti šādā kārtībā:
5.2.1. pa vienam no katra LR Kultūras ministrijas pārraudzībā esošā teātra aktieru izvirzītam pārstāvim;
5.2.2. viens neatkarīgo teātru aktieru izvirzīts pārstāvis;
5.2.3. viens aktieru – brīvmākslinieku izvirzīts pārstāvis;
5.2.4. viens LTDS Valdes deleģēts pārstāvis.
Padomi apstiprina Apvienības Biedru sapulce ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem.
5.2.5. Padome no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju, kas vada Padomes darbu.
5.5. Par Padomes locekli nedrīkst izvirzīt Valdes locekli vai personu, kas noslēgusi darba līgumu ar Apvienību.
5.6. Apvienības Padome:
5.6.1. nodrošina Apvienības darbu saskaņā ar Statūtiem un Biedru sapulces noteiktajiem pamatvirzieniem;
5.6.2. ieceļ un atsauc Apvienības Valdes locekli, uzrauga un izvērtē tā darbību un pienākumu izpildi, apstiprina viņa atalgojumu un citus mantiskos labumus;
5.6.3. apstiprina Apvienības budžetu, gada pārskatu, speciālos fondus un to izlietojumu, risku pārvaldības vispārīgos noteikumus;
5.6.4. lemj par aizņēmumu, aizdevumu un to nodrošinājuma, tai skaitā galvojumu apstiprināšanu;
5.6.5. pārvalda Apvienības nekustamo īpašumu, t. sk. lemj par īpašumu iegādi un atsavināšanu;
5.6.6. apstiprina nosacījumus uz Apvienības pārstāvēto blakustiesību subjektu tiesībām izsniegt licences savu darbu un blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai;
5.6.7. dibina komisijas, darba grupas, lemj par sadarbību ar citām organizācijām, institūcijām Statūtos un lēmumos noteikto mērķu sasniegšanai;
5.6.8. lemj par Apvienības iesaistīšanos vai iestāšanos starptautiskajās organizācijās;
5.6.9. uzņem Apvienībā biedrus un lemj par viņu izslēgšanu;
5.6.10. izskata Apvienības biedru priekšlikumus un ierosinājumus;
5.6.11. piešķir balvas, stipendijas, prēmijas, radošos komandējumus, lemj par atskaitījumiem izglītības vai kultūras pakalpojumiem;
5.6.12. dibina mērķa fondus, lemj par līdzdalību komercsabiedrībās, komercsabiedrību veidošanu, to reorganizāciju vai likvidāciju;
5.6.13. reizi gadā sniedz biedru sapulcei pārskatu par savu darbību;
5.6.14. risina citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.
5.7. Apvienības Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Padomes locekļiem. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
5.8. Padomes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Biedru sapulcei.
5.9. Padomes loceklis jebkurā laikā var atstāt Padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Apvienībai. Padome ir tiesīga atcelt Padomes locekli, kas bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Padomes sēdes pēc kārtas. Pagaidu Padomes locekli izvirza Statūtu 6.2. punkta kārtībā.
5.10. Atlīdzību par Padomes locekļu darbu nosaka Biedru sapulce, Padomes locekļu izdevumi, kas saistīti ar darbību Padomē, tiek segti no Apvienības līdzekļiem.

6. IZPILDINSTITŪCIJA

6.1. Apvienības izpildinstitūcija ir Valde. Valdē ir viens valdes loceklis. Valdes loceklis savus pienākumus pilda par atlīdzību, kuras apmēru nosaka Padome.
6.2. Valdes locekli ievēl Padome ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem. Valdes locekļa atalgojumu un citus mantiskos labumus apstiprina Padome.
6.3. Valdes loceklis nedrīkst atrasties interešu konfliktā Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 14.panta izpratnē.
6.4. Valdes locekli var atcelt Padome vai Biedru sapulce. Ja valdes loceklis labprātīgi un rakstiski atsakās no savu pienākumu pildīšanas, Padome ievēl jaunu valdes locekli.
6.5. Valdes locekļa tiesības un pienākumi:
6.5.1. vadīt Apvienības darbu atbilstoši Statūtiem, Biedru sapulces un Padomes lēmumiem, ievērojot Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā un Autortiesību likumā noteikto;
6.5.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Apvienību, tajā skaitā slēgt līgumus un vienošanās tās vārdā visās valsts, pašvaldību, saimnieciskajās vai citās institūcijās, tiesās, sabiedriskajās organizācijās, visos tiesiskajos darījumos ar juridiskajām un fiziskajām personām un veikt citas ar jebkuru apvienības darbību saistītas tiesiskas darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā kā Latvijas Republikā tā ārvalstīs un pilnvarot to darīt citas personas;
6.5.3. pārvaldīt Apvienības saimniecību, rīkoties ar Apvienības līdzekļiem saskaņā ar Biedru sapulces un Padomes lēmumiem; nodrošināt Apvienības līdzekļu izmantošanu Statūtos paredzētajiem mērķiem;
6.5.4. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Apvienības darbiniekus, izdot rīkojumus un instrukcijas, apstiprināt viņu atalgojuma un atvaļinājuma nosacījumus un piemaksas;
6.5.5. nodrošināt grāmatvedības, lietvedības un statistikas uzskaites kārtošanu;
6.5.6. sastādīt un parakstīt grāmatvedības gada pārskatu un iesniegt to Padomei un revidentam;
6.5.7. ikgadējā Biedru sapulcē sniegt pārskatu un atskaiti par Apvienības kopējo darbību un finansiālo stāvokli, sniegt un ikgadējo atklātības ziņojumu, un ziņojumu par interešu konflikta neesamību (Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 14.p. (5) punkts);
6.5.8. veikt citas iepriekš neparedzētas funkcijas, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces vai Padomes kompetencē.
6.5.9. Ja valdes loceklis apzināti rīkojies nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpis savu pilnvaru robežas, likumus, šos Statūtus, Biedru sapulces lēmumus, viņš ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas tā rezultātā radušies Apvienībai, tās biedriem un trešajām personām.

7. APVIENĪBAS REVĪZIJA

7.1. Ikgadējā atklātības ziņojumā iekļautos grāmatvedības datus pārbauda zvērināts revidents.
7.2. Revidentu uz 3 gadiem ieceļ Padome. Revidents pēc revīzijas veikšanas sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem un iesniedz to Biedru sapulcei.
7.3. Ikgadējo atklātības ziņojumu apstiprina tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
7.4. Biedru sapulce ir tiesīga noteikt biedrības iekšējo revīziju.